Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

Mashe
12:26
3566 14da 500
Reposted fromGIFer GIFer viagruetze gruetze
Mashe
12:25
3790 cd7c 500
Reposted fromczinok czinok viaMartwa13 Martwa13
Mashe
12:25
juno.
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa viaMartwa13 Martwa13

November 29 2017

Mashe
13:24
Mashe
13:24
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viafckit fckit

November 28 2017

Mashe
22:30
4412 d07e 500
Reposted fromumieralam umieralam viadivi divi
Mashe
22:30
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viabe-awesome-today be-awesome-today
Mashe
11:54
3270 d7a2 500
Reposted frommyrla myrla viakarolinnaa karolinnaa

November 27 2017

Mashe
17:07
Nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości, mniejszej czy większej. Gdybym mógł w siebie wmówić, że obejście mam swobodne, a maniery ujmujące, zapewne nie byłbym nieśmiały.
— Jane Austen, "Rozważna i romantyczna"
Reposted fromcudoku cudoku
Mashe
16:31
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viairbjarbirb irbjarbirb
Mashe
16:31
8094 ad0a 500
Mashe
16:30
2545 7e89
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSilentForest SilentForest
Mashe
16:26
9458 d373
Spadam ale mi się nie chcę
Więc poczekam jeszcze
Reposted fromhardqorem hardqorem viairbjarbirb irbjarbirb
Mashe
16:23
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viazoou zoou
Mashe
16:22
0667 3164 500
Reposted fromoll oll vialadymartini ladymartini
Mashe
16:22
16:21
4110 b682
Reposted fromcambellschicken cambellschicken viaszydera szydera
Mashe
11:22
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viablaxkseoul blaxkseoul
Mashe
10:02
Reposted fromFlau Flau
Mashe
10:02
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl