Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

Mashe
11:16
0294 382d 500
Reposted fromla-lu la-lu viapanigrabarz panigrabarz
Mashe
10:27
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianikomuanislowa nikomuanislowa
Mashe
10:23
Reposted fromgruetze gruetze viapatyna patyna
Mashe
10:21
8827 8adc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
Mashe
10:21
6827 0a7a 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel vialte lte
Mashe
10:21
Mashe
10:20
Mashe
10:20
Mashe
10:20
Mashe
10:16
7050 dccd 500

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja vianikomuanislowa nikomuanislowa
Mashe
10:15
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viadesperateee desperateee
Mashe
10:08
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaMerrry98 Merrry98
Mashe
10:07
0502 8cf3
Mashe
10:07
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMerrry98 Merrry98
Mashe
10:07
7661 ee41 500
Reposted fromfungi fungi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Mashe
10:06
Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Mashe
10:06
9020 0b6f
Reposted fromSkadii Skadii viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
10:06
Mashe
10:06
6230 098e
Reposted fromtichga tichga viaoutofmyhead outofmyhead
Mashe
10:02
8714 f05a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl